Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Pyrgus malvae, Pyrgus alveus, Pyrgus armoricanus, Pyrgus cinarae, Pyrgus carthami, Pyrgus sidae, Pyrgus serratulae

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Pyrgus malvae, Pyrgus alveus, Pyrgus armoricanus, Pyrgus cinarae, Pyrgus carthami, Pyrgus sidae, Pyrgus serratulae

1. Η αναγνώριση των Pyrgus malvae και Pyrgus sidae είναι εύκολη αν φαίνεται η κφ αλλά και αν επισημανθούν οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της αφ.

2. Το είδος Pyrgus carthami έχει περιορισμένη εξάπλωση στην Μακεδονία (Φαλακρό, Μενοίκιο κλπ) και χαρακτηριστική κοφ.

 1. 3.Το είδος Pyrgus cinarae έχει πολύ χαρακτηριστική αφ με μεγάλα τετράγωνα άσπρα σημάδια.

 2. 4. Η αναγνώριση του είδους Pyrgus armoricanus διευκολύνεται επειδή έχει δύο γεννεές και αργά τον φθινόπωρο είναι τα μόνα Pyrgus που πετούν σε χαμηλό υψόμετρο. Ομοιάζει όμως στην κοφ με το Pyrgus alveus.

 3. 5.To Pyrgus alveus , στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα έχει πολύ λιγότερα άσπρα σημάδια στην αφ, από το Pyrgus armoricanus. Οι πληθυσμοί αυτοί είναι η morph alveus, που διαφέρουν από τους πληθυσμούς του Pyrgus alveus νοτιώτερα, σύμφωνα με την  εργασία

   Coutsis J. G. & De Prins W.: The Pyrgus alveus-complex in Greece (Lepidoptera: Hesperiidae).

Phegea 42(3): 50–54.

 1. 6.Το Pyrgus alveus, στην Πελοπόννησο και σε ωρισμένες τοποθεσίες της κεντρικής ηπειρωτικής Ελλαδας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελεί την morph iliensis, που ομοιάζει όμως πολύ με το Pyrgus armoricanus και δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός των με τα εξωτερικά χαρκτηριστικά.

 2. 7.Στο τέλος αυτής της σελίδας παρουσάζονται και άτομα του γένους Pyrgus, που δεν έχουν αναγνωρισθεί ακόμη.


1. The identification of Pyrgus malvae and Pyrgus sidae is easy if the UNH is visible but also if the characteristic details of UPS.

 1. 2.The species Pyrgus carthami has a limited distribution in Macedonia (Falakro, Menoikio etc) and characteristic UNH.

 2. 3.The species Pyrgus cinarae has a very characteristic UPS with large square white marks.

 3. 4.The identification of the species Pyrgus armoricanus is facilitated because it has two generations and in late autumn they are the only Pyrgus that fly at low altitude. However, it is similar to Pyrgus alveus.

 4. 5.Pyrgus alveus, in central and northern mainland Greece, has far fewer white marks on the UPS than Pyrgus armoricanus. These populations are the morph alveus, which differ from the populations of Pyrgus alveus further south, according to the study.

  Coutsis J. G. & De Prins W.: The Pyrgus alveus-complex in Greece (Lepidoptera: Hesperiidae).

Phegea 42(3): 50–54.

 1. 6.Pyrgus alveus, in the Peloponnese and in some locations in central mainland Greece has different characteristics and is the morph iliensis, which is very similar to Pyrgus armoricanus and it is not easy to separate them from the external characteristics.

 2. 7.At the bottom of this page are also individuals of the genus Pyrgus, who have not yet been identified.

Pyrgus malvae

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Pyrgus sidae

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Pyrgus serratulae

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Pyrgus carthami

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του (και ο χάρτης εξάπλωσης) από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations (and the map of distribution) to make the common features and individual differences more obvious.

Pyrgus armoricanus

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Pyrgus alveus

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Ανάμεσα στα Pyrgus sidae και ένα Pyrgus serratulae

Pyrgus sidae με δύο μαύρα σημάδια στην υορδισκοειδη περιοχή της κοφ, στην θέση των άσπρων.

Ένα Pyrgus serratulae ανάμεσα σε ένα Carcharodus και δύο Pyrgus sidae.

A Pyrgus serratulae between a Carcharodus and two Pyrgus sidae.

Ένα Pyrgus serratulae ανάμεσα σε τρία Pyrgus sidae. A Pyrgus serratulae among three Pyrgus sidae.

Ένα Pyrgus serratulae δίπλα σε ένα Pyrgus sidae και δύο Pyrgus cinarae.

A Pyrgus serratulae next to a Pyrgus sidae and two Pyrgus cinarae.

Pyrgus cinarae

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Pyrgus cinarae και Pyrgus sidae

Pyrgus cinarae and Pyrgus sidae


Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες από άτομα του γένους Pyrgus από διάφορες τοποθεσίες που δεν εχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το είδος επειδή δεν υπάρχουν τα χαρακτηρισικά των κοφ και κεφ.

Below are photos of individuals of the genus Pyrgus from various locations that have not been accurately identified, because there are no features of UNH and UNF.

PYRGUS OF GREECE, UPS AND UNS OF THE WINGS by Pamperis (25 Ι 2021) reduced.pdfPyrgus_files/PYRGUS%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2825%20%CE%99%202021%29%20reduced.pdfPyrgus_files/PYRGUS%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2825%20%CE%99%202021%29%20reduced_1.pdfshapeimage_2_link_0