ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Pseudochazara anthelea/amalthea complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Pseudochazara anthelea/amalthea complex

Το είδος Pseudochazara anthelea υπάρχει στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το είδος Pseudochazara amalthea υπάρχει στο ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας και στην Κρήτη. Παρατίθενται κατωτέρω οι χάρτες εξάπλωσης (data 19 X 2020) και φωτογραφίες.

The species Pseudochazara anthelea exists in the islands of the eastern Aegean. The species Pseudochazara amalthea exists in the mainland of Greece and in Crete. Below are the distribution maps (data 19 X 2020) and photos.

ΑΝΩ: Ένα αρσενικό Pseudochazara anthelea (Ρόδος)

ABOVE: A male Pseudochazara anthelea (Rhodes)


ΚΑΤΩ:  Ένα αρσενικό και δύο θηλυκά Pseudochazara anthelea (Σάμος). Σημειώνονται οι μικρές διαφορές στα δύο θηλυκά (το θηλυκό με ανοικτό καφε χρωμα ομοιάζει πε το P. amalthea από την Κρήτη)

BELOW: One male and two females Pseudochazara anthelea (Samos). There are small differences between the two females (the female with a light brown color resembles P. amalthea from Crete)

ΑΝΩ: Ένα θηλυκό Pseudochazara amalthea (Κρήτη)

ABOVE: A female Pseudochazara amalthea (Crete)


ΚΑΤΩ:  Ένα θηλυκό και ένα αρσενικό Pseudochazara anthelea (Ηπειρωτική Ελλάδα)

BELOW: One female and one male Pseudochazara anthelea (Mainland Greece)