Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Polyommatus escheri, Polyommatus thersites

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Polyommatus escheri, Polyommatus thersites

Τα δύο αυτά είδη ομοιάζουν πολύ μεταξύ των και διαφέρουν από το Polyommatus icarus επειδή στο Polyommatus icarus πάντα (με την εξαίρεση μόνον του Polyommatus icarus f. icarinus) υπάρχει σημάδι στο κελί της κεφ.

Το Polyommatus escheri έχει μία γενεά ενώ το Polyommatus thersites έχει έως δύο, ανάλογα με το υψόμετρο.

Στα αρσενικά άτομα του Polyommatus thersites  υπάρχουν androconia στην δισκοειδή περιοχή του αεφ  και έτσι διακρίνονται εύκολα από τα αντίστοιχα αρσενικά του Polyommatus escheri.

Οι θύσανοι των φτερών (εφόσον παραμένουν ακέραιοι) είναι χαρακτηριστικοί και μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια διαχωρισμού (όπως παρακάτω σημειώνεται).

Στα αρσενικά  Polyommatus thersites υπάρχει ευκρινής λωρίδα μαύρου χρώματος, στην αεφ και κεφ, η οποία απουσιάζει από το αρσενικό Polyommatus thersites.


These two species are very similar to each other and differ from Polyommatus icarus because in Polyommatus icarus always (with the exception only of Polyommatus icarus f. icarinus) there is a mark in the cell of UNF.

Polyommatus escheri has one generation while Polyommatus thersites has up to two, depending on altitude.

In males of Polyommatus thersites there are androconia in the discal band of the UPF and thus they are easily distinguished from males of Polyommatus escheri.

The fringes of the wings (as long as they remain intact) are characteristic and can be criteria for separation (as noted below).

In male Polyommatus thersites there is a clear black band, in the UPF and UPH, which is absent from the male Polyommatus thersites.

ΑΝΩ: Στα δεξιά υπάρχει ένα αρσενικό Polyommatus icarus, με το χαρακτηριστικό σημάδι στο κελί της κεφ (που δεικνύεται με το πράσινο βέλος). Στα αριστερά ένα θηλυκό άτομο Polyommatus thersites, στο οποίο το σημάδι αυτό απουσιάζει.

ABOVE: On the right there is a male Polyommatus icarus, with the characteristic mark in the cell of the UNF (indicated by the green arrow). On the left a female Polyommatus thersites, in which this mark is absent.


ΚΑΤΩ: Ένα αρσενικό Polyommatus thersites με τα χαρακτηριστικά androconia και ακέραιους τους χαρακτηριστικούς θυσάνους των φτερών.

BELOW: A male Polyommatus thersites with characteristic androconia and intact fringes of the wings.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Λεπτομέρειες των φτερών του αρσενικού Polyommatus thersites:

  1. 1.Τα χαρακτηριστικά androconia στην δισκοπειδή περιοχή του αεφ (με πράσινη γραμμή).

  2. 2.Οι θύσανοι του οφ (με κόκκινες γραμμες) με το εσωτερικό τμήμα, που είναι σκούρο καφέ μαύρο και το εξωτερικό που είναι άσπρο. Στις θέσεις των veins το χρώμα του εσωτερικού τμήματος των θυσάνων είναι μαύρο, λίγο πιό σκούρο από το σκούρο καφέ μαύρο χρώμα του υπάρχει στο υπόλοιπο τμήμα (κίτρινες γραμμές).


LEFT: Details of the wings of the male Polyommatus thersites:

  1. 1.The characteristic androconia in the discal band of ​​the UPF (with a green line).

  2. 2.The fringes of the UPH (with red lines) with the inner part, which is dark brown black and the outside which is white. In the places of the veins the color of the inner part of the fringes is black, a little darker than the dark brown black color which is present in the rest of the inner part (yellow lines).

ΚΑΤΩ: Ένα αρσενικό Polyommatus escheri με ακέραιους τους χαρακτηριστικούς θυσάνους των φτερών.

BELOW: A male Polyommatus escheri with intact fringes of the wings.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Λεπτομέρειες των φτερών του αρσενικού Polyommatus escheri:

  1. 1.Δεν υπάρχουν androconia στην δισκοπειδή περιοχή του αεφ.

  2. 2.Οι θύσανοι της αοφ (με κόκκινες γραμμές) με το εσωτερικό τμήμα, που είναι γκρίζο άσπρο και το εξωτερικό, που είναι άσπρο. Στις θέσεις των veins το χρώμα του εσωτερικού τμήματος των θυσάνων είναι μαύρο, ευκρινώς πιό σκούρο από το γκρίζο άσπρο  χρώμα, που υπάρχει στο υπόλοιπο τμήμα (κίτρινες γραμμές).

  3. 3.Στις υπομετωπικές περιοχές του αεφ και κεφ υπάρχει ευκρινής λωρίδα μαύρου χρώματος, η οποία  απουσιάζει στο Polyommatus thersites (πορτοκαλί γραμμές).

LEFT: Details of the wings of the male Polyommatus escheri:

  1. 1.There are no androconia in the discal band of ​UPF.

  2. 2.The fringes of UPH (with red lines) with the inner part, which is gray white and the outer, which is white. At the places of the veins the color of the inner part of the fringes is black, clearly darker than the gray-white color present in the rest of the inner part (yellow lines).

  3. 3.In the submarginal areas of the UPF and UPH there is a clear black band, which is absent in Polyommatus thersites (orange lines).

ΚΑΤΩ: Τα θηλυκά άτομα των Polyommatus thersites και Polyommatus escheri ομοιάζουν πάρα πολύ. Ο διαχωρισμός των διευκολύνεται με την παρουσία των αρσενικών. Οι θύσανοι της αεφ του Polyommatus escheri διαφέρουν από τους θύσανους του Polyommatus thersites και εάν είναι ακέραιοι μπορούν να αποτελέσουν ένα κριτήριο διαχωρισμού: κατα το μεγαλυτερο τμημα τους οι θυσανοι (δστο εξωτερικό τνμήμα) ειναι σκιασμενοι, στο Polyommatus escheri και ανοικτόχρωμοι στο Polyommatus thersites.BELOW: The females of Polyommatus thersites and Polyommatus escheri are very similar. Their separation is facilitated by the presence of males. The fringes in UPF of the Polyommatus escheri are different from the fringes of Polyommatus thersites and if they are intact they can be a criterion for separation: for the most part the fringes (in the outer part) are shaded, in Polyommatus escheri and  whitish in Polyommatus thersites.