ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Pieris napi/balcana complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Pieris napi/balcana complex

Τα δύο αυτά είδη ομοιάζουν πάρα πολύ.  Τα σκιασμένα νεύρα (veins) ίσως αποτελούν ένα κριτήριο για τον διαχωρισμό. Παρατίθενται οι χάρτες εξάπλωσης στην Ελλάδα και φωτογραφίες  του Pieris napi (με σημειωμένα χαρακτηριστικά σημεία στα φτερά που υπάρχουν σε μερικά άτομα μόνον).These two species are very similar. Shaded veins may be a criterion for separation. The distribution maps in Greece and photos of Pieris napi are listed (with marked characteristic points on the wings that exist in some individuals only).

http://www.euroleps.ch/seiten/s_art.php?art=pier_balcana