Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Muschampia tessellum, Muschampia cribrellum, Muschampia alta, Muschampia proteides

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Muschampia tessellum, Muschampia cribrellum, Muschampia alta, Muschampia proteides

Δύο νέα είδη προστέθηκαν στις πεταλούδες της Ευρώπης: Muschampia alta και Muschampia proteides. Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα δύο, ενώ το Muschapia proto δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στα είδη της Ελλάδας.

Φωτογραφίες των δύο νέων ειδών εδώ

Two new species have been added to the butterflies of Europe: Myschampia alta and Muschampia proteides. In Greece there are both, while Muschapia proto is no longer included in the species of Greece.

Photographs of the two new species here


HINOJOSA, J.C., DAPPORTO, L., BROCKMANN, E., DINCĂ, V., TIKHONOV, V., GRISHIN, N., LUKHTANOV, V.A. & R. VILA (2021): Overlooked cryptic diversity in Muschampia (Lepidoptera: Hesperiidae) adds two species to the European butterfly fauna. — Zoological Journal of the Linnean Society, 2020, 20: 1–13.

In https://academic.oup.com/zoolinnean/advance-article-abstract/doi/10.1093/zoolinnean/zlaa171/6069183?redirectedFrom=fulltext

ΚΑΤΩ: Ο χάρτης εξάπλωσης (του M. proto που δεν υπάρχει στην Ελλάδα) όπως αναρτήθηκε την 1 Ι 2021 στο MAPS2021, με σημειωμένη την εξάπλωση των δύο νέων ειδών Muschampia alta και Muschampia proteides.

BELOW: The distribution map (of M. proto that does not exist in Greece) as posted on 1 I 2021 at MAPS2021, with the spread of the two new species Muschampia alta and Muschampia proteides.

ΚΑΤΩ: Φωτογραφίες του Muschampia ptoteides από τα Δωδεκάνησα

BELOW: Photos of Muschampia ptoteides from the Dodecanese

ΚΑΤΩ: Φωτογραφίες του Mushampia alta από την ηπειρωτική Ελλάδα

BELOW: Photographs of Mushampia alta from mainland Greece

Τα είδη Muschampia tessellum και Muschampia cribrellum ομοιάζουν αρκετά. Ο διαχωρισμός των διευκολύνεται με:

  1. 1. Το πολύ μεγαλύτερο μέγεθος του Muschampia tessellum

  2. 2. Τα σημάδια της αφ που είναι περισσότερα στο Μushampia cribrellum στο διάστημα S1

  3. 3.Το πιο σκουρο χρωμα της αφ του  Muschampia tessellum


The species Muschampia tessellum and Muschampia cribrellum are quite similar. Their separation is facilitated by:

1. The much larger size of Muschampia tessellum

2. The signs of the hand that are more in the Mushampia cribrellum in the space S1

3. The darkest color on the hand of Muschampia tessellum

ΑΝΩ: Ο χάρτης εξάπλωσης των τριών ειδών Muschampia proto, Muschampia alta και Muschampia proteides, όπως παρουσιάστηκε στην πρόσφατη εργασία Hinojosa et al (2021).  Τα είδη Muschampia alta και Muschampia proteides ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν μπορούν να αναγνωριστούν με βάσει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

ABOVE: The distribution map of the three species Muschampia proto, Muschampia alta and Muschampia proteides, as presented in the recent work of Hinojosa et al (2021). Muschampia alta and Muschampia proteides are very similar and cannot be identified by their external characteristics.

ΑΝΩ και ΔΕΞΙΑ: Muschampia tessellum με τέσσερα άσπρα σημάδια στο διάστημα S1 του εφ.

ABOVE and RIGHT: Muschampia tessellum with four white marks in the space S1 of upf.


ΚΑΤΩ και ΔΕΞΙΑ: Muschampia cribrellum με περισσότερα (έξη) άσπρα σημάδια στο διάστημα S1 του εφ.

BELLOW and RIGHT: Muschampia cribrellum with more (six) white markings in space S1 of upf.

ΚΑΤΩ: Οι χάρτες εξάπλωσης των Mushampia tessellum και  Muschampia cribrellum


BELLOW: The maps of distribution of Mushampia tessellum and  Muschampia cribrellum