ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea phoebe, Melitaea ornata

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα δύο είδη ομοιάζουν πάρα πολύ στις αεφ, κεφ και αοφ ενώ οι κοφ είναι ελαφρά διαφορετικές, στην υπομετωπική περιοχή.

Οι κάμπιες των (από το στάδιο L4 και μετά) διαφέρουν στο χρώμα του κεφαλιού, που είναι μαύρο στην Melitaea phoebe και κόκκινο στην Melitaea ornata.  Μια συνολική παρουσίαση στο  http://diatheo.weebly.com/uploads/2/8/2/3/28235851/melitaea_ornata_anglais.pdf

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Πελοπόννησο υπάρχει μόνον το είδος Melitaea ornata.

Παρατίθενται οι χάρτες εξάπλωσης και φωτογραφίες.


The two species are very similar in UPF, UNF and UPH while the UNH are slightly different in the submarginal area.

Their caterpillars (from stage L4 onwards) differ in the color of the head, which is black in Melitaea phoebe and red in Melitaea ornata. An overview at http://diatheo.weebly.com/uploads/2/8/2/3/28235851/melitaea_ornata_anglais.pdf

In the islands of the eastern Aegean and in the Peloponnese there is only the species Melitaea ornata.

Distribution maps and photos are presented.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea phoebe, Melitaea ornata

ΑΝΩ: Melitaea ornata με υπομετωπικά σημάδια, που δεν σχηματίζουν συνεχόμενη γραμμή και διακόπτονται στα veins

ABOVE: Melitaea ornata with submarginal signs, which do not form a continuous line and are interrupted at veins.

ΚΑΤΩ: Melitaea phoebe με υπομετωπικά σημάδια, που σχηματίζουν συνεχόμενη γραμμή και δεν διακόπτονται στα veins

BELOW: Melitaea phoebe with submarginal marks, forming a continuous line and not interrupted at veins.

ΑΝΩ:  Τρία άτομα Melitaea ornata (Χελμός)

ABOVE: Three individuals Melitaea ornata (Chelmos)

ΚΑΤΩ:  Δύο άτομα Melitaea ornata στο ίδιο άνθος (Δαδιά) και τρία άτομα Melitaea ornata σε περιττώματα (Σινιάτσικο)

BELOW: Two  individuals Melitaea ornata in the same flower (Dadia) and three individuals Melitaea ornata on faeces (Siniatsiko)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea phoebe, Melitaea ornata

ΑΝΩ:  Δύο φωτογραφίες ενός ατόμου Melitaea  phoebe (Νότια Πίνδος)

ABOVE: Two photos of an individual  Melitaea phoebe (South Pindos)


ΚΑΤΩ:  Δύο φωτογραφίες ενός ατόμου Melitaea  phoebe (Όρβηλος) και δύο φωτογραφίες ενός ατόμου Melitaea  phoebe (Αλεξανδρούπολις)

BELOW: Two photos of one individual  Melitaea phoebe (Orvilos) and two photos of one idividual Melitaea phoebe (Alexandroupolis)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea phoebe, Melitaea ornata

Στην εργασία

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/131816/TothJP_diss.pdf;jsessionid=EB25CB4569A03EF1CF35A8441CDD5B0B?sequence=1


υπάρχουν σχόλια για επιπλέον προτεινόμενες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των φτερών των  Melitaea ornata και Melitae phoebe, που έχουν προταθεί ότι μπορεί  να είναι χρήσιμα για την αναγνώριση των, που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί πλήρως ακόμη (όπως το σχήμα των ροπάλων των κεραιών, στην σελίδα 68, που φαίνεται να ισχύει σε αρκετές πριπτώσεις αλλά όχι απόλυτα).

In the work

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/131816/TothJP_diss.pdf;jsessionid=EB25CB4569A03EF1CF35A8441CDD5B0B?sequence=1


there are comments for additional suggested characteristic details of the wings of Melitaea ornata and Melitae phoebe, which have been suggested to be useful in identifying, but which have not yet been fully confirmed (such as the shape of the clubs of the antenna, on page 68, which seems to apply in several cases but not completely).