ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ: Στο Melitaea didyma  η disco-cellular vein πάντα απουσιάζει από την βάση του S4 (με πράσινο περίγραμμα) και τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως στρόγγυλλα.

ABOVE: In Melitaea didyma the disco-cellular vein is always absent from the base of the S4 (with a green border) and the marks on the submarginal area (with a red border) are usually round.

ΚΑΤΩ: Στο  Melitaea trivia πάντα υπάρχει η disco-cellular vein, αλλά μόνον σε ένα τμήμα της βάσης του S4  (με πράσινο περίγραμμα) και όλα τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως τριγωνικά.

BELOW: In Melitaea trivia there is always disco-cellular vein, but only in a part of the base of the S4 (with green border) and all the marks in the submarginal area (with red border) are usually triangular.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Στα Melitaea trivia τα υπομετωπικά ανοικτόχρωμα καφε κίτρινα σημάδια (σε σχημα βελους) που περιβάλλονται εσωτερικά και εξωτερικα  από σκούρο καφέ χρώμα .

ABOVE and BELOW: In Melitaea trivia the submarginal light brown yellow marks (arrow shaped) surrounded internally and externally by dark brown color.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Στα Melitaea didyma υπάρχουν  άλλα μαύρα σημάδια ( σχεδον τεtράγωνα και λιγο πιο εσωτερικά από  την θεση των σημαδιών σε σχήμα βελους, των Melitaea trivia) που περιβάλλονται από ανοικτό καφέ χρώμα.


ABOVE and BELOW: Melitaea didyma has black marks (almost rectangular and placed slightly internally from the position of the  arrow shaped markings of  Melitaea trivia)  surrounded by light brown color.

Ένα άλλο χαρακτηριστκό που διευκολύνει την αναγνώριση των  δύο αυτών ειδών είναι το χρώμα και τα σημάδια στις κοιλιές των αρσενικών και θηλυκών.

Identification is more easy after noticing another character: the color of the segments of the abdomen in males and females of these two species.

Οι κοιλιές των αρσενικών και θηλυκών  στα Melitaea trivia (ΑΝΩ) και Melitaea didyma (ΚΑΤΩ).

The abdomens of male and female  in Melitaea trivia (ABOVE) and Melitaea didyma (BELOW).

Ένα άλλο χαρακτηριστκό που διευκολύνει την αναγνώριση των  δύο αυτών ειδών είναι το χρώμα και τα σημάδια στις υπομετωπικές περιοχές του αεφ και αοφ.

Identification is more easy after noticing the color and markings in submarginal area in UPF and UPH.