ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ: Στο Melitaea didyma  η disco-cellular vein πάντα απουσιάζει από την βάση του S4 (με πράσινο περίγραμμα) και τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως στρόγγυλλα.

UPPER: In Melitaea didyma the disco-cellular vein is always absent from the base of the S4 (with a green border) and the marks on the submarginal area (with a red border) are usually round.

ΚΑΤΩ: Στο  Melitaea trivia πάντα υπάρχει η disco-cellular vein, αλλά μόνον σε ένα τμήμα της βάσης του S4  (με πράσινο περίγραμμα) και όλα τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως τριγωνικά.

BOTTOM: In Melitaea trivia there is always disco-cellular vein, but only in a part of the base of the S4 (with green border) and all the marks in the submarginal area (with red border) are usually triangular.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Στα Melitaea trivia τα ανοικτόχρωμα καφε κίτρινα σημάδια πάντα περιβάλλονται από σκούρο καφέ χρώμα.

ABOVE and BELOW: In Melitaea trivia the light brown yellow marks are always surrounded by dark brown colour.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Στα Melitaea didyma υπάρχουν μαύρα σημάδια που περιβάλλονται από ανοικτό καφέ χρώμα

ABOVE and BELOW: Melitaea didyma has black marks surrounded by light brown