ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ: Στο Melitaea didyma  η disco-cellular vein πάντα απουσιάζει από την βάση του S4 (με πράσινο περίγραμμα) και τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως στρόγγυλλα.

ABOVE: In Melitaea didyma the disco-cellular vein is always absent from the base of the S4 (with a green border) and the marks on the submarginal area (with a red border) are usually round.

ΚΑΤΩ: Στο  Melitaea trivia πάντα υπάρχει η disco-cellular vein, αλλά μόνον σε ένα τμήμα της βάσης του S4  (με πράσινο περίγραμμα) και όλα τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως τριγωνικά.

BELOW: In Melitaea trivia there is always disco-cellular vein, but only in a part of the base of the S4 (with green border) and all the marks in the submarginal area (with red border) are usually triangular.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Στα Melitaea trivia τα υπομετωπικά ανοικτόχρωμα καφε κίτρινα σημάδια (σε σχήμα βέλους) που περιβάλλονται εσωτερικά και εξωτερικά  από σκούρο καφέ χρώμα .

ABOVE and BELOW: In Melitaea trivia the submarginal light brown yellow marks (arrow shaped) surrounded internally and externally by dark brown color.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Melitaea didyma, Melitaea trivia

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Στα Melitaea didyma υπάρχουν  άλλα μαύρα σημάδια ( σχεδόν τετράγωνα και λίγο πιο εσωτερικά από  την θέση των σημαδιών σε σχήμα βέλους, των Melitaea trivia) που περιβάλλονται από ανοικτό καφέ χρώμα.


ABOVE and BELOW: Melitaea didyma has black marks (almost rectangular and placed slightly internally from the position of the  arrow shaped markings of  Melitaea trivia)  surrounded by light brown color.

Ένα άλλο χαρακτηριστκό που διευκολύνει την αναγνώριση των  δύο αυτών ειδών είναι το χρώμα και τα σημάδια στις κοιλιές των αρσενικών και θηλυκών.

Identification is more easy after noticing another character: the color of the segments of the abdomen in males and females of these two species.

Οι κοιλιές των αρσενικών και θηλυκών  στα Melitaea trivia (ΑΝΩ) και Melitaea didyma (ΚΑΤΩ).

The abdomens of male and female  in Melitaea trivia (ABOVE) and Melitaea didyma (BELOW).

Ένα άλλο χαρακτηριστκό που διευκολύνει την αναγνώριση των  δύο αυτών ειδών είναι το χρώμα και τα σημάδια στις υπομετωπικές περιοχές του αεφ και αοφ.

Identification is more easy after noticing the color and markings in submarginal area in UPF and UPH.

Παρατίθενται κατωτέρω κατά σειρά φωτογραφίες από πέντε Melitaea didyma και έξη Melitaea trivia, για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι διαφορές. Σε όλα τα Melitaea trivia πάντα υπάρχει η disco-cellular vein, σε ένα τμήμα της βάσης του S4.

Listed below are photos of five Melitaea didyma and six Melitaea trivia, to better understand the differences. In all Melitaea trivia there is always disco-cellular vein, in a part of the base of S4.

ΑΝΩ: πέντε φωτογραφίες Melitaea didyma. Τα μαύρα σημάδια της κάτω επιφάνειας των φτερών είναι είτε περίπου κυκλικά, είτε περίπου ορθογώνεια είτε τραπεζοειδή, είτε ευθύγραμμα. Στην υπομετωπική περιοχή είναι περίπου ευθύγραμμα (με ΠΡΑΣΙΝΟ).

ABOVE: five photos of Melitaea didyma. The black marks on the UNS of the wings are either roughly circular, roughly rectangular or trapezoidal, or straight. In the submarginal area it is approximately straight (with GREEN)

ΚΑΤΩ: έξη φωτογραφίες Melitaea trivia. Τα μαύρα σημάδια της κάτω επιφάνειας των φτερών είναι είτε   περίπου τριγωνικά, είτε περίπου ορθογώνεια, είτε ευθύγραμμα. Στην υπομετωπική περιοχή σχηματιζουν χαρακτηριστικά τόξα (με ΚΟΚΚΙΝΟ).

BELOW: six photos of Melitaea trivia. The black marks on the UNS of the wings are either about triangular, or about rectangular, or straight. In the submarginal area they form characteristic arcs (with RED)


Melitaea didyma

Χαρακτηριστική λεπτομέρεια στο κεντρικό άσπρο σημάδι στο κελί της κοφ:  η μαύρη γραμμή (εσωτερικά) είναι ομαλή (με ΠΡΑΣΙΝΟ).

Typical detail on the center white mark on the cell of UNH: the black line (inside) is smooth (with GREEN)

Melitaea trivia

Χαρακτηριστική λεπτομέρεια στο κεντρικό άσπρο σημάδι στο κελί της κοφ:  η μαύρη γραμμή (εσωτερικά) δεν είναι ομαλή (με ΚΟΚΚΙΝΟ).

Typical detail on the center white mark on the cell of the UNH: the black line (inside) is not smooth (with RED).