Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Lysandra coridon, Lysandra bellargus

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Lysandra coridon, Lysandra bellargus

Τα ommatidia στις κοφ και κεφ έχουν διακριτά χαρακτηριστικό σχήμα διαφορετικό στα Lysandra bellargus και διαφορετικό στα Lysandra coridon (όπως σημειώνεται παρακάτω).

The ommatidia in UNH and UNF have a distinct characteristic shape different in Lysandra bellargus and different in Lysandra coridon (as noted below).

ΑΝΩ: Lysandra coridon

ABOVE: Lysandra coridon


ΚΑΤΩ: Lysandra bellargus

BELOW: Lysandra bellargus

Στα ommatidia του Lysandra coridon (άνω αριστερά) το μαύρο σημάδι στο κέντρο του άσπρου κύκλου είναι πάντα αναλογικά μικρότερο από το αντιστοίχο μαύρο σημάδι στα ommatidia του Polyommatus bellargus (ανω δεξιά).

In Lysandra coridon ommatidia (upper left) the black mark in the center of the white circle is always proportionally smaller than the corresponding black mark in Polyommatus bellargus ommatidia (upper right).