ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Lepidea sinapis/juvernica complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα δύο είδη Leptidea sinapis και Leptidea juvernica ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν έχουν βρεθεί ακόμη αξιόπιστα εξωτερικά χαρακτηριστικά, που να διευκολύνουν την αναγνώριση με φωτογραφίες.

Το είδος Leptidea juvernica έχει βεβαιωθεί στην Ελλάδα  ( μόνον στην Ροδόπη) με την εργασία:  SHTINKOV NIKOLAY, ZDRAVKO KOLEV, ROGER VILA AND VLAD DINCA: The sibling species Leptidea juvernica and L. sinapis (Lepidoptera, Pieridae) in the Balkan Peninsula: ecology, genetic structure, and morphological variation. www.elsevier.com/locate/zool Zoology 119 (2016) 11–20

https://digital.csic.es/bitstream/10261/152133/1/sibling_species_Vlad.pdf

Υπάρχει και η δυνατότητα ενός online test για αναγνώριση: δέστε στο CUVELIER S. & MAERTENS D.: Trial test of external morphology-based identification of Leptidea sinapis, L. reali and L. juvernica (Lepidoptera: Pieridae) provides opportunity for an online identification platform. Phegea 45(2): 41–45.

Παρατίθενται είκοσι τέσσερες φωτογραφίες από πεταλούδες Leptidea, που πιθανότατα είναι  Leptidea sinapis (από την Ροδόπη, όπου έχει βεβαιωθεί ότι υπάρχει και το Leptidea juvernica).

The two species Leptidea sinapis and Leptidea juvernica are very similar; reliable external features that could facilitate photo identification, have not yet been found. The species Leptidea juvernica has been certified in Greece (only in Rodopi) after the work: SHTINKOV NIKOLAY, ZDRAVKO KOLEV, ROGER VILA AND VLAD DINCA: The sibling species Leptidea juvernica and L. sinapis (Lepidoptera, Peninsula) in the Balkan: genetic structure, and morphological variation. www.elsevier.com/locate/zool Zoology 119 (2016) 11–20.

https://digital.csic.es/bitstream/10261/152133/1/sibling_species_Vlad.pdf

There is also the possibility of an online test for identification: see in CUVELIER S. & MAERTENS D .: Trial test of external morphology-based identification of Leptidea sinapis, L. reali and L. juvernica (Lepidoptera: Pieridae) provides opportunity for an online identification platform. Phegea 45 (2): 41–45.

Here are twenty-four photos of Leptidea butterflies, most likely Leptidea sinapis (from the Rhodope where Leptidea juvernica has also been confirmed).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Lepidea sinapis/juvernica complex