ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Lasiommata maera, Lasiommata megera, Lasiommata petropolitana

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα τρία αυτά είδη έχουν αρκετά διαφορετικές τις αφ και έτσι είναι εύκολος ο διαχωρισμός των. Όμως η κοφ και η κεφ ομοιάζουν αρκετά και προκειμένου να επισημανθούν οι μικρές διαφορές παρουσιάζονται παρακάτω χαρακτηριστικές φωτογραφίες των.


These three species have quite different UPS and so it is easy to separate them. However, UNH and UNF are quite similar and in order to point out the small differences, their characteristic photos are presented below.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Lasiommata maera, Lasiommata megera, Lasiommata petropolitana

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Lasiommata maera, Lasiommata megera, Lasiommata petropolitana

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: τρεις φωτογραφίες του Lasiommata maera. Στο Lasiommata maera τα “μάτια” στο S6 (S7) είναι πάντα μικρότερα των άλλων “ματιών” της υπομετωπικής περιοχής της κοφ  (λεπτομέρεια στα ΑΡΙΣΤΕΡΑ), ενω στα  Lasiommata megera έχουν το ίδιο μέγεθος.


ABOVE and BELOW: three photos of Lasiommata maera. In Lasiommata maera the "eyes" in the S6 (S7) are always smaller than the other "eyes" in the submarginal area of ​​the UNH (detail on the LEFT), while in the Lasiommata megera they are of the same size.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES Lasiommata maera, Lasiommata megera, Lasiommata petropolitana

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Στα αρσενικά και στα θηλυκά  Lasiommata petropolitana υπάρχουν παντα τρείς σκούρες ευκρινείς χαρακτηριστικές γραμμές στην αοφ και αεφ (υποδεικνύονται με τις πράσινες γραμμές).
ABOVE and BELOW: In males and females Lasiommata petropolitana there are always three dark clear characteristic lines in UPF and UPH (indicated by green lines).

Στην βασική περιοχή της κοφ των Lasiommata petropolitana  υπάρχει χαρακτηριστική εσοχή στην γραμμή.


In the basal area UNH of ​​the Lasiommata petropolitana there is a characteristic recess in the line.

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ: Τέσσερες φωτογραφίες του Lasiommata megera. Στο Lasiommata megera τα “μάτια” της υπομετωπικής περιοχής  είναι περίπου ισομεγέθη  (λεπτομέρειες στα ΑΡΙΣΤΕΡΑ), ενω στα  Lasiommata maera έχουν τα “μάτια” στο S6 (S7) σαφώς μικρότερα.ABOVE and BELOW: Four photos of Lasiommata megera. In Lasiommata megera the "eyes" of the submarginal area are approximately equal in size (details on the LEFT), while in Lasiommata maera the "eyes" in the S6 (S7) are clearly smaller.