ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hyponephele lupina, Hyponephele lycaon

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα είδη Hyponephele lycaon και Hyponephele lupina είναι σχετικά όμοια αλλά μπορούν να διαχωριστούν με τις φωτογραφίες από:

1.Tο μεγαλύτερο μέγεθος των ατόμων Hyponephele lupina και το μικρότερο των ατόμων Hyponephele lycaon.

2.Το ότι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη υπάρχει μόνον το Hyponephele lupina.
3.Τις διαφορές στις γραμμές, που υπάρχουν στην κοφ, σχετικά ευκρινείς και ολοκληρωμένες στα Hyponephele lycaon και πάρα πολύ αχνές στα Hyponephele lupina (επισημαίνονται κατωτέρω με κόκκινο ενδεικτικά).

4.Στα νεαρά άτομα όλα τα χαρακτηριστικά είναι εύκολα διακριτά ενώ στα γηρασμένα μερικές φορές είναι δύσκολο να επισημανθούν.

Παρατίθενται κατωτέρω οι χάρτες εξάπλωσης και αρκετές φωτογραφίες για διευκόλυνση της αναγνώρισης.


The species Hyponephele lycaon and Hyponephele lupina are relatively similar but can be distinguished (by the photos) from:

1. The largest size of the individuals of Hyponephele lupina and the smallest of the individuals ofHyponephele lycaon.

2. The fact that in the islands of the eastern Aegean and in Crete only Hyponephele lupina exists.

3. The differences in the lines, which are present in the UNH, relatively clear and complete in Hyponephele lycaon and very faint in Hyponephele lupina (indicated below in red).

4. In young individuals all the features are easily discernible while in old individuals it is sometimes difficult to point out.

Maps and several photos are presented below to facilitate identification.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hyponephele lupina, Hyponephele lycaon

ΑΝΩ: Τέσσερες φωτογραφίες του Hyponephele lupina από Λέσβο και Κω.

ABOVE: Four photos of Hyponephele lupina from Lesvos and Kos.


ΚΑΤΩ: Είκοσι φωτογραφίες του Hyponephele lupina (από το ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας).

BELOW: Twenty photos of Hyponephele lupina (from the mainland of Greece).

ΚΑΤΩ: Είκοσι μια φωτογραφίες του Hyponephele lycaon (από το ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας).

BELOW: Twenty-one photos of Hyponephele lycaon (from the mainland of Greece).