ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hipparchia senthes/volgensis/cretica/christenseni/mersina complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα είδη Hipparchia senthes, Hipparchia volgensis, Hipparchia cretica, Hipparchia christenseni και Hipparchia mersina ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν έχει γίνει ακόμη εφικτή η αναγνώριση των με ακρίβεια από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της κοφ, που συνήθως παρουσιάζουν όταν στέκονται στο έδαφος ή σε φυτά. Παρουσιάζονται παρακάτω οι χάρτες εξάπλωσης διότι:

  1. 1.Στην Κρήτη υπάρχει μονον το είδος Hipparchia cretica.

  2. 2.Στην Κάρπαθο υπάρχει μονον το είδος Hipparchia christenseni.

  3. 3.Το είδος Hipparchia mersina υπάρχει στα νησιά Σάμος και Λέσβος.

Παρουσιάζονται  επίσης παρακάτω μόνον φωτογραφίες των Hipparchia cretica, Hipparchia christenseni και Hipparchia mersina.


The species Hipparchia senthes, Hipparchia volgensis, Hipparchia cretica, Hipparchia christenseni and Hipparchia mersina are very similar and it has not yet been possible to identify them accurately from the external characteristics of the coffin, which usually are seen, when butterflies are standing on the ground or in plants. The distribution maps are presented below because:

1. In Crete only the species Hipparchia cretica exists.

2. In Karpathos only the species Hipparchia christenseni exists.

3. The species Hipparchia mersina exists on the islands of Samos and Lesvos.

Below only photos of Hipparchia cretica, Hipparchia christenseni and Hipparchia mersina are presented.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hipparchia senthes/volgensis/cretica/christenseni/mersina complex

ΚΑΤΩ: δύο φωτογραφίες  ενός θηλυκού και ενός αρσενικού του Hipparchia mersina (Σάμος)

BELOW: two photos of one female and one male of Hipparchia mersina (Samos)

ΚΑΤΩ: Δύο φωτογραφίες  ενός θηλυκού και ενός αρσενικού του Hipparchia christenseni (Κάρπαθος)

BELOW: Two photos of one female and one male of Hipparchia christenseni (Karpathos)

ΑΝΩ: Τρία αρσενικά Hipparchia cretica (Κρήτη)

ABOVE: Three males Hipparchia cretica (Crete


ΚΑΤΩ: Πέντε θηλυκά Hipparchia cretica (Κρήτη).

BELOW: Five females Hipparchia cretica (Crete