ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hipparchia fatua, Hipparchia statilinus

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

Τα είδη Hipparchia fatua και Hipparchia statilinus είναι σχετικά όμοια αλλά μπορούν να διαχωριστούν με τις φωτογραφίες από:

  1. 1.Tο μεγαλύτερο μέγεθος των ατόμων Hipparchia fatua και το μικρότερο των ατόμων  Hipparchia statilinus.

  2. 2.Το ότι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και σε ωρισμένα άλλα νησιά του Αιγαίου υπάρχει μόνον το Hipparchia fatua.

  3. 3.Τις διαφορές στις γραμμές, που υπάρχουν στην κοφ, ευκρινείς και ολοκληρωμένες στα  Hipparchia fatua και αχνές στα Hipparchia  statilinus (επισημαίνονται κατωτέρω με κόκκινο ενδεικτικά).

  4. 4.Στα νεαρά άτομα όλα τα χαρακτηριστικά είναι εύκολα διακριτά ενώ στα γηρασμένα μερικές φορές είναι δύσκολο να επισημανθούν.

Παρατίθενται κατωτέρω οι χάρτες εξάπλωσης και αρκετές φωτογραφίες για διευκόλυνση της αναγνώρισης.


The species Hipparchia fatua and Hipparchia statilinus are relatively similar but can be distinguished by the photos from:

1. The largest size of the individuals Hipparchia fatua and the smallest of the individuals Hipparchia statilinus.

2. That in the islands of the eastern Aegean but also in some other Aegean islands there is only Hipparchia fatua.

3. The differences in the lines, which exist in the coffin, are clear and complete in Hipparchia fatua and faint in Hipparchia statilinus (indicated below with red lines).

4. In young individuals all the features are easily discernible while in the old individuals it is sometimes difficult to identify.

Below are spreadsheets and several photos to facilitate identification. Below are spreadsheets and several photos for easy identification.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hipparchia fatua, Hipparchia statilinus

ΑΝΩ: Εννέα φωτογραφίες του Hipparchia fatua από Λέσβο, Νίσυρο, Σύμη, Σκιάθο, Σάμο και Καστελλόριζο.

ABOVE: Nine photos of Hipparchia fatua from Lesvos, Nisyros, Symi, Skiathos, Samos and Kastellorizo.


ΚΑΤΩ: Οκτώ φωτογραφίες του Hipparchia fatua (από το ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας).

BELOW: Twenty-five photos of Hipparchia statilinus (from the mainland of Greece).

ΚΑΤΩ: Εικοσι πέντε φωτογραφίες του Hipparchia statilinus (από το ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας).

BELOW: Twenty five photographs of Hipparchia statilinus (Mainland Greece)