ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hipparchia fagi/syriaca complex

Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hipparchia fagi/syriaca complex

Ο διαχωρισμός των ειδών Hipparchia fagi και Hipparchia syriaca έχει γίνει με βάση την κοφ.

Δέστε την ανάλυση στο http://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca.html

Εάν η κίτρινη επιφάνεια (1, 2, 3, 4) είναι αρκετά μεγαλύτερη από την πράσινη επιφάνεια (4, 5, 6, 7) τότε ο είδος είναι το Hipparchia syriaca.

Εάν η κίτρινη επιφάνεια (1, 2, 3, 4) είναι περίπου ίση ή μικρότερη από την πράσινη επιφάνεια (4, 5, 6, 7) τότε ο είδος είναι το Hipparchia fagi.

Όμως αυτό το κριτήριο έχει αμφισβητηθεί. Δέστε λεπτομέρειες στο https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2010.1089 and FigS19 and S20 in https://www.researchgate.net/publication/259077848_Annex_4/link/0c960529e3fa0d934a000000/download

Παρατίθενται φωτογραφίες και χάρτες εξάπλωσης (με data 18 X 2020) για τα δύο αυτά είδη. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου υπάρχει μόνον το Hipparchia syriaca (με το υποείδος Hipparchia syriaca ghigii στην Ρόδο).


The species Hipparchia fagi and Hipparchia syriaca have been separated based on UNH.

See the analysis at http://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca.html

If the yellow surface (1, 2, 3, 4) is much larger than the green surface (4, 5, 6, 7) then the species is Hipparchia syriaca.

If the yellow surface (1, 2, 3, 4) is approximately equal to or less than the green surface (4, 5, 6, 7) then the species is Hipparchia fagi.

But this criterion has been challenged. See details at https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2010.1089 and Fig S19 and S20 in https://www.researchgate.net/publication/259077848_Annex_4/link/0c960529e3fa0d934a000000

Photographs and distribution maps (data 18 X 2020) for these two species are provided. In the islands of the eastern Aegean only Hipparchia syriaca exist (with the subspecies Hipparchia syriaca ghigii in Rhodes).

ΑΝΩ: Ένα αρσενικό Hipparchia syriaca ghigii  (Ρόδος)

ABOVE: One male Hipparchia syriaca ghigii (Rhodes)


ΚΑΤΩ: Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό Hipparchia syriaca (Σάμος)

BELOW: One male and one female Hipparchia syriaca (Samos)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Hipparchia fagi/syriaca complex

ΑΝΩ: Ένα αρσενικό Hipparchia fagi

ABOVE: One male Hipparchia fagi

ΚΑΤΩ: Ένα θηλυκό Hipparchia fagi

BELOW: One female Hipparchia fagi