Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx rhamni, Gonepteryx farinosa

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx rhamni, Gonepteryx farinosa

ΑΝΩ: Τυπικές φωτογραφίες των Gonepteryx

ABOVE: Typical photos of Gonepteryx


ΚΑΤΩ: Τα περιγράμματα των φτερών των Gonepteryx των ανωτέρω φωτογραφιών.

BELOW: The outlines of the Gonepteryx wings of the photos above

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ: Στα  G. cleopatra πάντα σχηματίζονται αμβλείες ή ορθές γωνίες και ελάχιστες φορές ελαφρά οξείες.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΥΚΛΟΙ: Στα G. rhamni και G. farinosa πάντα σχηματίζονται ισχυρές οξείες γωνίες.

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ: Στα G. farinosa (στο εσωτερικό μετωπο του οφ, στο V2) υπάρχει μία έξαρση ευκρινής, που στο G. rhamni είναι πολύ μικρότερη, στο αντίστοιχο σημείο.

ΜΠΛΕ ΒΕΛΟΣ: Η πλευρά του εφ στο G. rhamni είναι κοίλη.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ: Η πλευρά του εφ στο G. farinosa είναι κυρτή.


GREEN CIRCLES: In G. cleopatra blunt or right angles are always formed and rarely slightly acute.

ORANGE CIRCLES: In G. rhamni and G. farinosa strong acute angles are always formed.

RED CIRCLES: In G. farinosa (on the inner margin of the hw, at V2) there is a sharp projection, which in G. rhamni is much smaller, at the corresponding point.

BLUE ARROW: The costa of fw in G. rhamni is concave.

GREEN ARROW: The costa of fw in G. farinosa is convex.

ΑΝΩ: Τα ρόπαλα των κεραιών  του Gonepteryx farinosa έχουν  χαρακτηριστικό άσπρο χρώμα.

ABOVE: The antenna clubs of Gonepteryx farinosa have a characteristic white color.

ΚΑΤΩ: Τα ρόπαλα των κεραιών  του Gonepteryx cleopatra.


BELOW: Gonepteryx cleopatra antenna clubs.

ΚΑΤΩ: Τα ρόπαλα των κεραιών  του Gonepteryx rhamni


BELOW: Gonepteryx rhamni antenna clubs.

ΚΑΤΩ: Το χαρακτηριστικό πορτοκαλί κόκκινο χρώμα της αφ του αρσενικού Gonepteryx cleopatra και το κίτρινο του αρσενικού Gonepteryx rhamni (ΔΕΞΙΑ)

BELOW: The characteristic orange red color of the male Gonepteryx cleopatra and the yellow of the male Gonepteryx rhamni (WRIGHT)

ΚΑΤΩ: Ο χάρτης εξάπλωσης του Gonepteryx farinosa (απουσιάζει από την Κρήτη)

BELOW: The distribution map of Gonepteryx farinosa (absent from Crete)

ΚΑΤΩ: Ο χάρτης εξάπλωσης του Gonepteryx cleopatra

BELOW: The distribution map of Gonepteryx cleopatra

ΚΑΤΩ: Ο χάρτης εξάπλωσης του Gonepteryx rhamni (που απουσιάζει από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη)

BELOW: The distribution map of Gonepteryx rhamni (absent from the Aegean islands and Crete)

ΚΑΤΩ: Παρατίθενται φωτογραφίες των Gonepteryx cleopatra από την Κρήτη.

BELOW: Here are photos of Gonepteryx cleopatra  from Crete.

ΚΑΤΩ: Παρατίθενται φωτογραφιες των Gonepteryx cleopatra από την Ρόδο

BELOW: Photographs of Gonepteryx cleopatra from Rhodes are given

ΚΑΤΩ: Παρατίθενται φωτογραφίες των Gonepteryx rhamni από την ηπειρωτική Ελλάδα.

BELOW: Here are photos of Gonepteryx rhamni from mainland Greece.

ΚΑΤΩ: Παρατίθενται φωτογραφίες των Gonepteryx cleopatra από τα νησιά Λέσβος (2), Τρίκερι, Νάξος, Σάμος(2) και Σκιάθος.

BELOW: Photos of Gonepteryx cleopatra from the islands of Lesvos (2), Trikeri, Naxos, Samos (2) and Skiathos are presented

ΚΑΤΩ: Παρατίθενται φωτογραφίες των Gonepteryx cleopatra από την ηπειρωτική Ελλάδα

BELOW: Photos of Gonepteryx cleopatra from mainland Greece are presented

ΚΑΤΩ: Παρατίθενται φωτογραφίες του Gonepteryx farinosa

BELOW: Here are photos of Gonepteryx farinosa

Η αναγνώριση των ειδών Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx rhamni και  Gonepteryx farinosa διευκολύνεται εφόσον εντοπισθούν ωρισμένα χαρακτηριστικά των φτερών ως εξής:

  1. 1.Το σχήμα της πλευράς του εφ που είναι χαρακτηριστικά κοίλο στο είδος Gonepteryx rhamni και κυρτό στο  Gonepteryx farinosa (αλλά και στο Gonepteryx cleopatra).

  2. 2.Οι γωνίες στα φτερά  (που έδωσαν το όνομα στο γένος Gonepteryx), που σχηματίζουν οι χαρακτηριστικές εξάρσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό μέτωπο του οφ και στην κορυφη (apex) του εφ.

  3. 3. Τα χρώματα των φτερών κατά περίπτωση,  που όμως γενικά είναι παρόμοια και με πολύ μικρές διαφορές, με την εξαίρεση του πολύ χαρακτηριστικού πορτοκαλί κόκκινου χρώματος της αεφ των αρσενικών Gonepteryx cleopatra.

  4. 4. Το χρώμα των ροπάλων των κεραιών.

  5. 5.Το ότι στην Κρήτη υπάρχει μόνον το Gonepteryx cleopatra  και ότι το Gonepteryx rhamni δεν υπάρχει στα νησιά του Αιγαίου.


The identification of the species Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx rhamni and Gonepteryx farinosa is facilitated if certain characteristics of the wings are identified as follows:

  1. 1.The shape of the costa of fw which is typically concave in the species Gonepteryx rhamni and convex in Gonepteryx farinosa (but also in Gonepteryx cleopatra).

  2. 2.The angles on the wings (which gave the name to the genus Gonepteryx), which form the characteristic projections on the margin and the inner margin of the hw and on the apex of the fw.

  3. 3.The colors of the wings on a case-by-case basis, which are generally similar and with very small differences, with the exception of the very characteristic orange-red color of the male Gonepteryx cleopatra.

  4. 4.The color of the clubs of the antennae.

  5. 5.The fact that in Crete there is only Gonepteryx cleopatra and that Gonepteryx rhamni does not exist in the Aegean islands.