Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Carchadodus alceae, Carcharodus orientalis, Carcharodus floccifera, Carcharodus stauderi, Carcharodus stauderi

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Carchadodus alceae, Carcharodus orientalis, Carcharodus floccifera, Carcharodus stauderi, Carcharodus stauderi

  1. 1.Η αναγνώριση των Carcharodus alceae και Carcharodus lavatherae είναι εύκολη αν φαίνεται η κφ αλλά και αν επισημανθούν οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της αφ.

  2. 2.Το είδος Carcharodus stauderi έχει περιορισμένη εξάπλωση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Ρόδος, Τήλος, Σύμη, Νίσυρος, Κάλυμνος, Κως, Λέρος και Χάλκη ) και χαρακτηριστική κοφ.

  3. 3.Η αναγνώριση των ειδών  Carcharodus flocciferus και Carcharodus orientalis διευκολύνεται εάν επισημανθούν οι μικρές διαφορές στην κοφ και στο χρώμα της αφ.

  4. 4.Παρουσιάζονται και μερικές φωτογραφίες με άτομα του γένους Carcharodus  μαζύ με άλλα είδη γιά να γίνουν περισσότερο αντιληπτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Carcharodus.


  1. 1.The identification of Carcharodus alceae and Carcharodus lavatherae is easy if the UNS is visible but also if the characteristic details of UPS.

  2. 2.The species Carcharodus stauderi has a limited distribution in the islands of the eastern Aegean (Rhodes, Tilos, Symi, Nisyros, Kalymnos, Kos, Leros and Halki) and characteristic UNH.

  3. 3.The identification of the species Carcharodus flocciferus and Carcharodus orientalis is facilitated if the small differences in the UNH and the color of the UPS are pointed out.

  4. 4.Some photos are also presented with individuals of the genus Carcharodus along with other species to better understand the special characteristics of Carcharodus.CARCHARODUS OF GREECE, UPS  AND UNS OF THE WINGS by Pamperis (26 Ι 2021) reduced.pdfCarcharodus_files/CARCHARODUS%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2826%20%CE%99%202021%29%20reduced.pdfCarcharodus_files/CARCHARODUS%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2826%20%CE%99%202021%29%20reduced.pdfCarcharodus_files/CARCHARODUS%20OF%20GREECE,%20UPS%20%20AND%20UNS%20OF%20THE%20WINGS%20by%20Pamperis%20%2826%20%CE%99%202021%29%20reduced_1.pdfshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

Carcharodus alceae

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Carcharodus lavatherae

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Carcharodus floccifera

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Carcharodus orientalis

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Carcharodus stauderi

Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του από διάφορες τοποθεσίες γιά να γίνουν περισσότερο εμφανή τα κοινά χαρακτηριστικά και οι ατομικές διαφορές.

Below are photos of  the species from various locations to make the common features and individual differences more obvious.

Με μία Pyrgus cinarae (δεξιά).

With a Pyrgus cinarae (right)

Με μια Spialia orbifer (;aνω)

With a Spialia orbifer (Upper)

Με Pyrgus sidae, Pyrgus cinarae και ένα Thymelicus

With Pyrgus sidae, Pyrgus cinarae and one Thymelicus

With a Carcharodus orientalis (upper)

Με ένα Carcharodus orientalis (άνω)

With a Pyrgus sidae

Με ένα Pyrgus sidae