Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Aricia agestis, Aricia artaxerxes, Aricia anteros

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

CHARACTERISTIC DETAILS OF THE SPECIES

Aricia agestis, Aricia artaxerxes, Aricia anteros

Τα είδη Aricia anteros, Aricia agestis και Aricia artaxerxes ομοιάζουν μόνον στην κοφ και στην κεφ.

Σε όλα αυτά τα είδη το σημάδι στο S6 της κοφ είναι ευκρινώς μετατοπισμένο προς την βάση του φτερού.

Τα αρσενικά του Aricia anteros είναι γαλάζια στην αφ και οφ  και τα θηλυκά του ίδιου είδους έχουν ένα χαρακτηριστικό σημάδι, που τα διακρίνει από τα θηλυκά των άλλων δύο ειδών (και σημειώνεται παρακάτω).

Τα αρσενικά και τα θηλυκά όμως των Aricia agestis και Aricia artaxerxes έχουν καφέ χρώμα και ομοιάζουν πάρα πολύ.


The species Aricia anteros, Aricia agestis and Aricia artaxerxes are similar only in UNH and UNF.

In all these species the mark on the coffin S6 is clearly displaced towards the base of the wing.

The males of Aricia anteros are blue on the UPH and UPF and the females of the same species have a characteristic mark, which distinguishes them from the females of the other two species (and is noted below).

However, the males and females of Aricia agestis and Aricia artaxerxes are brown in color and very similar.

ΑΝΩ: Ένα αρσενικό Aricia anteros

ABOVE: A male Aricia anteros


ΚΑΤΩ: Ένα θηλυκό Aricia anteros με τις χαρακτηριστικές μαύρες γραμμές εσωτερικά (σημειωμένες με πράσινο χρώμα) των πορτοκαλί σημαδιών της αοφ. Οι γραμμές αυτές απουσιάζουν από τα Aricia artaxerxes και Aricia agestis.

BELOW: A female Aricia anteros with the characteristic black lines inside (marked in green) of the orange marks of  UPH. These lines are absent from Aricia artaxerxes and Aricia agestis.

ΚΑΤΩ:  Τα αρσενικά και τα θηλυκά των Aricia agrestis και Aricia artaxerxes έχουν καφέ χρώμα και ομοιάζουν πάρα πολύ. Το Aricia artaxerxes έχει πολύ λίγα πορτοκαλί σημάδια στην αεφ και στην αοφ. Κατωτέρω τα τρία πρώτα άτομα είναι του Αricia artaxerxes και τα επόμενα επτά του Aricia agestis.


BELOW: The males and females of Aricia agrestis and Aricia artaxerxes are brown and look very similar. Aricia artaxerxes has very few orange marks on UPH and UPF. Below the first three are Aricia artaxerxes and the next seven are Aricia agestis.